V4.5.6

最后更新于:2024-03-01 16:21:04

新增功能:

理样单排序功能

添加检测项目和样本接收页面优化

 

BUG修复:

固定防伪二维码有黑线

 

1.理样单排序功能

PCR项目的样本流转时,样本可根据配置的项目ID顺序进行排列

                                                                                                           
PCR项目的样本流转时,同一项目样本可根据配置的样本类型进行排序

 

2.添加检测项目和样本接收页面优化

搜索添加检测项目,直接出现在套餐项目下方列表处